Tysk B

Tysk B

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområder er tysk sprog og kultur under inddragelse af samfundsmæssige og historiske forhold.

Et overordnet formål er at opnå kompetence til at kommunikere, dvs. føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Herudover lægges der vægt på indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold samt forståelse af litteratur.

Fagets kernestof:

  • Udvalgte sider af de tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold
  • Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. Dog skal der i mindst ét af emnerne indgå tysksproget tekst fra før 1945
  • Et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster. Der skal indgå tekster fra de seneste 10 år
  • Grundlæggende ordforråd og grammatik
  • Grundlæggende regler for udtale og intonation.

Hvad man kan lære på tysk B som fjernundervisning?

Fagets pensum består af tekster, som er samlet i 8 temaer. Hvert tema udgør et modul.

Med henblik på sikring af tekstforståelse er alle tekster forsynet med en række arbejdsspørgsmål.

Som afrunding indeholder hvert modul desuden 2 opsamlende opgaver, som besvares skriftligt og afleveres via Fronter.

Gennem arbejdet med de 8 moduler opbygges det nødvendige ordforråd og brugen af de tekstanalytiske begreber. Desuden opnås gennem arbejdet med modulerne den nødvendige baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med mundtlig eksamen.

Udover tekstmodulerne indeholder tysk som fjernundervisning forslag til et antal grammatiske øvelser med henblik på opbygning af/styrkelse i forhold til sproglig korrekthed. Til disse øvelser er der udarbejdet retteark.

Hvad man ikke kan lære på tysk B som fjernundervisning?

At tale tysk. Man skal altså i forvejen have en vis mundtlig udtryksfærdighed og et passende stort aktivt ordforråd, før man melder sig til faget.

 

Moduloversigt

 

Indhold

Antal opgaver

Læsestof
sider

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Kindheit im dritten Reich.

Formål: Opnå viden om tysk historie.

Præsentere en tekst, dens opbygning og personer.

2

5 tekster

i alt 38 sider

30 timer

Modul 2

DDR, Vergangenheit und Wende.

Formål: Opnå viden om Tysklands deling og genforening.


2

5 tekster

alt 30 sider

30 timer

Modul 3

Ein neuer Anfang. Die 40er und 50er Jahre.

Formål: Se begrebet Ein neuer Anfang dels i et historisk dels i et almenmenneskeligt perspektiv.

Arbejde med personkarakteristik og tematisk sammenligning af tekster.

2

3 tekster

i alt 54 sider


30 timer

Modul 4

Deutsche Lebensgeschichten von heute.

Formål: Opnå viden om aktuelle tyske samfunds-forhold.

Give mulighed for perspektivering til tilsvarende temaer i Danmark.

2

4 tekster

i alt 34 sider

30 timer

Modul 5

Märchen.

Formål: Give indsigt i eventyr som litterær genre.

Sammenligning af klassiske og moderne eventyr.

2

4 tekster

i alt 35 sider


25 timer

Modul 6


Etwa 1930.

Formål: Opnå viden om tysk historie i årene op til 1933.

Give et indtryk af byen Berlin som datidens metropol.

Kunne perspektivere til Berlin, som indgår i andre tekster i pensum.

2

5 tekster

i alt 33 sider

25 timer

Modul 7

Ein neuer Anfang. Die 90er Jahre.

Formål: Arbejde med tekstanalyse: Præsentation, personkarakteristik og perspektivering.


2


4 tekster

i alt 15 sider

15 timer

Modul 8

Allein leben.

Formål: Arbejde med tekstanalyse.

Styrke evne til at sammenligne tekster med fælles tema.

2

3 tekster

i alt 24 sider

15 timer